BDT Avlopp | Gråvatten | Så fungerar det

BDT-vatten är en förkortning av bad-, disk- och tvättvatten och används som samlingsnamn för allt vatten som kommer från ett hushåll utom avloppsvatten. Ett annat vanligt namn för den här typen av vatten är gråvatten. Även om BDT-avlopp inte kan sprida föroreningar och smitta i samma utsträckning som vanligt avloppsvatten så behöver det renas.

Många som har torrtoalett eller ett annat slutet WC system är inte kopplade till det kommunala avloppsreningsverket. Detta är framförallt vanligt när det kommer till sommarstugor eller fritidshus. De som inte kan ta del av kommunens reningsverk får hitta ett sätt att rena BDT-vattnet på egen hand.

För enskilda avlopp som behandlar WC- och BDT-vatten krävs tillstånd enligt miljöbalken. Du måste anmäla till kommunen ifall du planerar att rena vattnet på egen hand och det är kommunen som bestämmer om du får tillstånd eller ej. I vissa fall behövs inget tillstånd för ett BDT- avlopp men du måste ändå höra med kommunen exakt vad som gäller.

Planera ditt reningssystem

Då det kan bli ganska stora mängder BDT-vatten från ett hushåll behövs en bra strategi för att rena vattnet. Om jorden är mycket sandig kan det vara möjligt att låta vattnet renas genom de naturliga sand- och jordlager som finns innan det når grundvattnet. Skulle marken vara mer jordig eller lerig kan man behöva köpa en anläggning för att rena sitt gråvatten.

Innan man bygger sin anläggning måste man uppskatta ungefär hur många personer som kommer vistas i huset samt ungefär hur mycket vatten man kommer behöva rena. Även om det är en sommarstuga måste anläggningen ha samma kapacitet som för ett året-runt-boende. Även om du rengör vattnet skall du se till att det inte släpps ut nära där till exempel dina grannar, eller du själv för den delen, hämtar ditt dricksvatten.

Sätt att rena gråvatten

Det finns flera olika sätt att rena gråvatten. Deras lämplighet beror på sådant som hur mycket avloppsvatten som skall renas, vilken typ av mark som huset är byggt på samt vad man själv har för miljökrav.

Biomoduler / Kompaktfilter

BDT-vattnet rengörs när det långsamt rinner genom filtren där mikroorganismer rengör organisk material och näringsämnen ur ditt gråvatten. Mikroberna och mikroorganismerna växer ofta naturligt i filtren och behöver inte tillsättas. Den här typen av anläggningar kan variera mycket i storlek och går att få väldigt kompakta.

Infiltrationer och markbäddar

Infiltration eller markbädd är två markbaserade lösningar som kan rengöra ditt avloppsvatten. En infiltration eller markbädd ska alltid kombineras med en slamavskiljare, till exempel en trekammarbrunn. Slamavskiljarens avskiljer fasta element ur gråvattnet för att inte infiltrationen skall sätta igen. Infiltration grävs ner i mark som kan filtrera vatten på ett bra sätt, till exempel sand eller morän. Om marken är lämplig kan undersökas med provgrop och perkolationsprov .

Minireningsverk

Minireningsverk kan användas för att bara behandla BDT-vatten men kan också klara av blandat avloppsvatten. Det är en bra lösning för de som vill rena både BDT- och WC-vatten. Samma teknik som används i de stora kommunala reningsverken hittar du i ett minireningsverk, det vill säga kemisk fällning, biologisk rening och sedimentering. Du kan också skaffa ett minireningsverk som enbart använder sig av biologisk eller kemisk rening.

Stenkista

En stenkista är ett lite mer primitivt sätt att rena sitt BDT-vatten men det är effektivt på sitt sätt. Du skapar en stenkista genom att gräva en grop och fylla den med stenar och lite grövre grus, klä gärna gropen invändigt med en fiberduk eller liknande, sedan täcker man över gropen. Till stenkistan kan du leda gråvatten eller regnvatten.

Lycka till med reningen av ditt BDT-avlopp!

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha ett kostnadsförslag!

2 Feb 2022